Bảng mã màu RGB, Hex cơ bản

Đây là bảng màu cơ bản nhất trong thiết kế. Khi làm việc với HTML và CSS, thay vì dùng mã màu HEX hay RGB, bạn có thể gõ thẳng tên màu vào.

Màu Tên màu Hex Code #RRGGBB Decimal Code (R,G,B)
Black #000000 (0,0,0)
White #FFFFFF (255,255,255)
Red #FF0000 (255,0,0)
Lime #00FF00 (0,255,0)
Blue #0000FF (0,0,255)
Yellow #FFFF00 (255,255,0)
Cyan / Aqua #00FFFF (0,255,255)
Magenta / Fuchsia #FF00FF (255,0,255)
Silver #C0C0C0 (192,192,192)
Gray #808080 (128,128,128)
Maroon #800000 (128,0,0)
Olive #808000 (128,128,0)
Green #008000 (0,128,0)
Purple #800080 (128,0,128)
Teal #008080 (0,128,128)
Navy #000080 (0,0,128)

Bảng màu hay dùng

Bảng màu HEX hay dùng với nhiều sắc độ khác nhau của màu sắc.

#EEEEEE

#DDDDDD

#CCCCCC

#BBBBBB

#AAAAAA

#999999

#888888

#777777

#666666

#555555

#444444

#333333

#222222

#111111

#000000

#FF0000

#EE0000

#DD0000

#CC0000

#BB0000

#AA0000

#990000

#880000

#770000

#660000

#550000

#440000

#330000

#220000

#110000

#FFFFFF

#FFFFCC

#FFFF99

#FFFF66

#FFFF33

#FFFF00

#CCFFFF

#CCFFCC

#CCFF99

#CCFF66

#CCFF33

#CCFF00

#99FFFF

#99FFCC

#99FF99

#99FF66

#99FF33

#99FF00

#66FFFF

#66FFCC

#66FF99

#66FF66

#66FF33

#66FF00

#33FFFF

#33FFCC

#33FF99

#33FF66

#33FF33

#33FF00

#00FFFF

#00FFCC

#00FF99

#00FF66

#00FF33

#00FF00

#FFCCFF

#FFCCCC

#FFCC99

#FFCC66

#FFCC33

#FFCC00

#CCCCFF

#CCCCCC

#CCCC99

#CCCC66

#CCCC33

#CCCC00

#99CCFF

#99CCCC

#99CC99

#99CC66

#99CC33

#99CC00

#66CCFF

#66CCCC

#66CC99

#66CC66

#66CC33

#66CC00

#33CCFF

#33CCCC

#33CC99

#33CC66

#33CC33

#33CC00

#00CCFF

#00CCCC

#33CC66

#33CC33

#00CC99

#00CC66

#00CC33

#00CC00

#FF99FF

#FF99CC

#FF9999

#FF9966

#FF9933

#FF9900

#CC99FF

#CC99CC

#CC9999

#CC9966

#CC9933

#CC9900

#9999FF

#9999CC

#999999

#999966

#999933

#999900

#6699FF

#6699CC

#669999

#669966

#669933

#669900

#3399FF

#3399CC

#339999

#339966

#339933

#339900

#0099FF

#0099CC

#009999

#009966

#009933

#009900

#FF66FF

#FF66CC

#FF6699

#FF6666

#FF6633

#FF6600

#CC66FF

#CC66CC

#CC6699

#CC6666

#CC6633

#CC6600

#9966FF

#9966CC

#996699

#996666

#996633

#996600

#6666FF

#6666CC

#666699

#666666

#666633

#666600

#3366FF

#3366CC

#336699

#336666

#336633

#336600

#0066FF

#0066CC

#006699

#006666

#006633

#006600

#FF33FF

#FF33CC

#FF3399

#FF3366

#FF3333

#FF3300

#CC33FF

#CC33CC

#CC3399

#CC3366

#CC3333

#CC3300

#9933FF

#9933CC

#993399

#993366

#993333

#993300

#6633FF

#6633CC

#663399

#663366

#663333

#663300

#3333FF

#3333CC

#333399

#333366

#333333

#333300

#0033FF

#FF3333

#0033CC

#003399

#003366

#003333

#003300

#FF00FF

#FF00CC

#FF0099

#FF0066

#FF0033

#FF0000

#CC00FF

#CC00CC

#CC0099

#CC0066

#CC0033

#CC0000

#9900FF

#9900CC

#990099

#990066

#990033

#990000

#6600FF

#6600CC

#660099

#660066

#660033

#660000

#3300FF

#3300CC

#330099

#330066

#330033

#330000

#0000FF

#0000CC

#000099

#000066

#000033

#00FF00

#00EE00

#00DD00

#00CC00

#00BB00

#00AA00

#009900

#008800

#007700

#006600

#005500

#004400

#003300

#002200

#001100

#0000FF

#0000EE

#0000DD

#0000CC

#0000BB

#0000AA

#000099

#000088

#000077

#000055

#000044

#000022

#000011

Bảng màu đầy đủ

Bảng màu đầy đủ nhất với các thông tin: Tên tiếng Anh của màu, các sắc độ của từng màu, mã HEX, mã RGB.

Trong lập trình web, bạn có thể viết rút gọn mã màu Hex bằng nhiều cách. Ví dụ thay vì viết #ffffff, bạn có thể viết là #fff. Hay mã màu #ff0066 có thể viết rút gọn là #f06.

Màu và Tên màu Decimal Code (R,G,B) Hex Code #RRGGBB
GhostWhite (248, 248, 255) #F8F8FF
WhiteSmoke (245, 245, 245) #F5F5F5
Gainsboro (220, 220, 220) #DCDCDC
White (255, 255, 255) #FFFFFF
Black (0, 0, 0) #000000
DimGray (105, 105, 105) #696969
LightGray (211, 211, 211) #D3D3D3
Gray (190, 190, 190) #BEBEBE
Gray11 (28, 28, 28) #1C1C1C
Gray21 (54, 54, 54) #363636
Gray31 (79, 79, 79) #4F4F4F
Gray41 (105, 105, 105) #696969
Gray51 (130, 130, 130) #828282
Gray61 (156, 156, 156) #9C9C9C
Gray71 (181, 181, 181) #B5B5B5
Gray81 (207, 207, 207) #CFCFCF
Gray91 (232, 232, 232) #E8E8E8
DarkGray (169, 169, 169) #A9A9A9
LightSlateGray (119, 136, 153) #778899
SlateGray (112, 128, 144) #708090
SlateGray1 (198, 226, 255) #C6E2FF
SlateGray2 (185, 211, 238) #B9D3EE
SlateGray3 (159, 182, 205) #9FB6CD
SlateGray4 (108, 123, 139) #6C7B8B
DarkSlateGray (47, 79, 79) #2F4F4F
DarkSlateGray1 (151, 255, 255) #97FFFF
DarkSlateGray2 (141, 238, 238) #8DEEEE
DarkSlateGray3 (121, 205, 205) #79CDCD
DarkSlateGray4 (82, 139, 139) #528B8B
PaleGoldenrod (238, 232, 170) #EEE8AA
FloralWhite (255, 250, 240) #FFFAF0
LightGoldenrodYellow (250, 250, 210) #FAFAD2
SaddleBrown (139, 69, 19) #8B4513
Sienna (160, 82, 45) #A0522D
OldLace (253, 245, 230) #FDF5E6
Linen (250, 240, 230) #FAF0E6
PapayaWhip (255, 239, 213) #FFEFD5
BlanchedAlmond (255, 235, 205) #FFEBCD
Moccasin (255, 228, 181) #FFE4B5
Peru (205, 133, 63) #CD853F
Beige (245, 245, 220) #F5F5DC
SandyBrown (244, 164, 96) #F4A460
Snow1 (255, 250, 250) #FFFAFA
Snow2 (238, 233, 233) #EEE9E9
Snow3 (205, 201, 201) #CDC9C9
Snow4 (139, 137, 137) #8B8989
Seashell1 (255, 245, 238) #FFF5EE
Seashell2 (238, 229, 222) #EEE5DE
Seashell3 (205, 197, 191) #CDC5BF
Seashell4 (139, 134, 130) #8B8682
AntiqueWhite (250, 235, 215) #FAEBD7
AntiqueWhite1 (255, 239, 219) #FFEFDB
AntiqueWhite2 (238, 223, 204) #EEDFCC
AntiqueWhite3 (205, 192, 176) #CDC0B0
AntiqueWhite4 (139, 131, 120) #8B8378
Bisque1 (255, 228, 196) #FFE4C4
Bisque2 (238, 213, 183) #EED5B7
Bisque3 (205, 183, 158) #CDB79E
Bisque4 (139, 125, 107) #8B7D6B
PeachPuff1 (255, 218, 185) #FFDAB9
PeachPuff2 (238, 203, 173) #EECBAD
PeachPuff3 (205, 175, 149) #CDAF95
PeachPuff4 (139, 119, 101) #8B7765
NavajoWhite1 (255, 222, 173) #FFDEAD
NavajoWhite2 (238, 207, 161) #EECFA1
NavajoWhite3 (205, 179, 139) #CDB38B
NavajoWhite4 (139, 121, 94) #8B795E
LemonChiffon1 (255, 250, 205) #FFFACD
LemonChiffon2 (238, 233, 191) #EEE9BF
LemonChiffon3 (205, 201, 165) #CDC9A5
LemonChiffon4 (139, 137, 112) #8B8970
Cornsilk1 (255, 248, 220) #FFF8DC
Cornsilk2 (238, 232, 205) #EEE8CD
Cornsilk3 (205, 200, 177) #CDC8B1
Cornsilk4 (139, 136, 120) #8B8878
Ivory1 (255, 255, 240) #FFFFF0
Ivory2 (238, 238, 224) #EEEEE0
Ivory3 (205, 205, 193) #CDCDC1
Ivory4 (139, 139, 131) #8B8B83
MintCream (245, 255, 250) #F5FFFA
Honeydew1 (240, 255, 240) #F0FFF0
Honeydew2 (224, 238, 224) #E0EEE0
Honeydew3 (193, 205, 193) #C1CDC1
Honeydew4 (131, 139, 131) #838B83
LavenderBlush1 (255, 240, 245) #FFF0F5
LavenderBlush2 (238, 224, 229) #EEE0E5
LavenderBlush3 (205, 193, 197) #CDC1C5
LavenderBlush4 (139, 131, 134) #8B8386
Lavender (230, 230, 250) #E6E6FA
MistyRose1 (255, 228, 225) #FFE4E1
MistyRose2 (238, 213, 210) #EED5D2
MistyRose3 (205, 183, 181) #CDB7B5
MistyRose4 (139, 125, 123) #8B7D7B
Azure1 (240, 255, 255) #F0FFFF
Azure2 (224, 238, 238) #E0EEEE
Azure3 (193, 205, 205) #C1CDCD
Azure4 (131, 139, 139) #838B8B
AliceBlue (240, 248, 255) #F0F8FF
LightSlateBlue (132, 112, 255) #8470FF
MediumSlateBlue (123, 104, 238) #7B68EE
SlateBlue (106, 90, 205) #6A5ACD
SlateBlue1 (131, 111, 255) #836FFF
SlateBlue2 (122, 103, 238) #7A67EE
SlateBlue3 (105, 89, 205) #6959CD
SlateBlue4 (71, 60, 139) #473C8B
DarkSlateBlue (72, 61, 139) #483D8B
RoyalBlue (65, 105, 225) #4169E1
RoyalBlue1 (72, 118, 255) #4876FF
RoyalBlue2 (67, 110, 238) #436EEE
RoyalBlue3 (58, 95, 205) #3A5FCD
RoyalBlue4 (39, 64, 139) #27408B
Blue1 (0, 0, 255) #0000FF
Blue2 (0, 0, 238) #0000EE
DarkBlue (0, 0, 139) #00008B
NavyBlue (0, 0, 128) #000080
MidnightBlue (25, 25, 112) #191970
CornflowerBlue (100, 149, 237) #6495ED
Mediumblue (0, 0, 205) #0000CD
PowderBlue (176, 224, 230) #B0E0E6
DodgerBlue1 (30, 144, 255) #1E90FF
DodgerBlue2 (28, 134, 238) #1C86EE
DodgerBlue3 (24, 116, 205) #1874CD
DodgerBlue4 (16, 78, 139) #104E8B
SteelBlue (70, 130, 180) #4682B4
SteelBlue1 (99, 184, 255) #63B8FF
SteelBlue2 (92, 172, 238) #5CACEE
SteelBlue3 (79, 148, 205) #4F94CD
SteelBlue4 (54, 100, 139) #36648B
DeepSkyBlue1 (0, 191, 255) #00BFFF
DeepSkyBlue2 (0, 178, 238) #00B2EE
DeepSkyBlue3 (0, 154, 205) #009ACD
DeepSkyBlue4 (0, 104, 139) #00688B
SkyBlue (135, 206, 235) #87CEEB
SkyBlue1 (135, 206, 255) #87CEFF
SkyBlue2 (126, 192, 238) #7EC0EE
SkyBlue3 (108, 166, 205) #6CA6CD
SkyBlue4 (74, 112, 139) #4A708B
LightSkyBlue (135, 206, 250) #87CEFA
LightSkyBlue1 (176, 226, 255) #B0E2FF
LightSkyBlue2 (164, 211, 238) #A4D3EE
LightSkyBlue3 (141, 182, 205) #8DB6CD
LightSkyBlue4 (96, 123, 139) #607B8B
LightSteelBlue (176, 196, 222) #B0C4DE
LightSteelBlue1 (202, 225, 255) #CAE1FF
LightSteelBlue2 (188, 210, 238) #BCD2EE
LightSteelBlue3 (162, 181, 205) #A2B5CD
LightSteelBlue4 (110, 123, 139) #6E7B8B
LightBlue (173, 216, 230) #ADD8E6
LightBlue1 (191, 239, 255) #BFEFFF
LightBlue2 (178, 223, 238) #B2DFEE
LightBlue3 (154, 192, 205) #9AC0CD
LightBlue4 (104, 131, 139) #68838B
LightCyan1 (224, 255, 255) #E0FFFF
LightCyan2 (209, 238, 238) #D1EEEE
LightCyan3 (180, 205, 205) #B4CDCD
LightCyan4 (122, 139, 139) #7A8B8B
CadetBlue (95, 158, 160) #5F9EA0
CadetBlue1 (152, 245, 255) #98F5FF
CadetBlue2 (142, 229, 238) #8EE5EE
CadetBlue3 (122, 197, 205) #7AC5CD
CadetBlue4 (83, 134, 139) #53868B
PaleTurquoise (175, 238, 238) #AFEEEE
PaleTurquoise1 (187, 255, 255) #BBFFFF
PaleTurquoise2 (174, 238, 238) #AEEEEE
PaleTurquoise3 (150, 205, 205) #96CDCD
PaleTurquoise4 (102, 139, 139) #668B8B
MediumTurquoise (72, 209, 204) #48D1CC
DarkTurquoise (0, 206, 209) #00CED1
Turquoise (64, 224, 208) #40E0D0
Turquoise1 (0, 245, 255) #00F5FF
Turquoise2 (0, 229, 238) #00E5EE
Turquoise3 (0, 197, 205) #00C5CD
Turquoise4 (0, 134, 139) #00868B
Cyan1 (0, 255, 255) #00FFFF
Cyan2 (0, 238, 238) #00EEEE
Cyan3 (0, 205, 205) #00CDCD
DarkCyan (0, 139, 139) #008B8B
Aquamarine1 (127, 255, 212) #7FFFD4
Aquamarine2 (118, 238, 198) #76EEC6
Aquamarine3 (102, 205, 170) #66CDAA
Aquamarine4 (69, 139, 116) #458B74
DarkSeaGreen (143, 188, 143) #8FBC8F
DarkSeaGreen1 (193, 255, 193) #C1FFC1
DarkSeaGreen2 (180, 238, 180) #B4EEB4
DarkSeaGreen3 (155, 205, 155) #9BCD9B
DarkSeaGreen4 (105, 139, 105) #698B69
SeaGreen (46, 139, 87) #2E8B57
SeaGreen1 (84, 255, 159) #54FF9F
SeaGreen2 (78, 238, 148) #4EEE94
SeaGreen3 (67, 205, 128) #43CD80
PaleGreen (152, 251, 152) #98FB98
PaleGreen1 (154, 255, 154) #9AFF9A
PaleGreen2 (144, 238, 144) #90EE90
PaleGreen3 (124, 205, 124) #7CCD7C
PaleGreen4 (84, 139, 84) #548B54
SpringGreen1 (0, 255, 127) #00FF7F
SpringGreen2 (0, 238, 118) #00EE76
SpringGreen3 (0, 205, 102) #00CD66
SpringGreen4 (0, 139, 69) #008B45
Green1 (0, 255, 0) #00FF00
Green2 (0, 238, 0) #00EE00
Green3 (0, 205, 0) #00CD00
Green4 (0, 139, 0) #008B00
Navy (0, 100, 0) #006400
MediumSeaGreen (60, 179, 113) #3CB371
LightSeaGreen (32, 178, 170) #20B2AA
LightGreen (144, 238, 144) #90EE90
LawnGreen (124, 252, 0) #7CFC00
MediumSpringGreen (0, 250, 154) #00FA9A
GreenYellow (173, 255, 47) #ADFF2F
LimeGreen (50, 205, 50) #32CD32
YellowGreen (154, 205, 50) #9ACD32
ForestGreen (34, 139, 34) #228B22
Chartreuse1 (127, 255, 0) #7FFF00
Chartreuse2 (118, 238, 0) #76EE00
Chartreuse3 (102, 205, 0) #66CD00
Chartreuse4 (69, 139, 0) #458B00
OliveDrab (107, 142, 35) #6B8E23
OliveDrab1 (192, 255, 62) #C0FF3E
OliveDrab2 (179, 238, 58) #B3EE3A
OliveDrab3 (154, 205, 50) #9ACD32
OliveDrab4 (105, 139, 34) #698B22
DarkOliveGreen (85, 107, 47) #556B2F
DarkOliveGreen1 (202, 255, 112) #CAFF70
DarkOliveGreen2 (188, 238, 104) #BCEE68
DarkOliveGreen3 (162, 205, 90) #A2CD5A
DarkOliveGreen4 (110, 139, 61) #6E8B3D
Khaki1 (255, 246, 143) #FFF68F
Khaki2 (238, 230, 133) #EEE685
Khaki3 (205, 198, 115) #CDC673
Khaki4 (139, 134, 78) #8B864E
DarkKhaki (189, 183, 107) #BDB76B
LightGoldenrod (238, 221, 130) #EEDD82
LightGoldenrod1 (255, 236, 139) #FFEC8B
LightGoldenrod2 (238, 220, 130) #EEDC82
LightGoldenrod3 (205, 190, 112) #CDBE70
LightGoldenrod4 (139, 129, 76) #8B814C
LightYellow1 (255, 255, 224) #FFFFE0
LightYellow2 (238, 238, 209) #EEEED1
LightYellow3 (205, 205, 180) #CDCDB4
LightYellow4 (139, 139, 122) #8B8B7A
Yellow1 (255, 255, 0) #FFFF00
Yellow2 (238, 238, 0) #EEEE00
Yellow3 (205, 205, 0) #CDCD00
Yellow4 (139, 139, 0) #8B8B00
Gold1 (255, 215, 0) #FFD700
Gold2 (238, 201, 0) #EEC900
Gold3 (205, 173, 0) #CDAD00
Gold4 (139, 117, 0) #8B7500
Goldenrod (218, 165, 32) #DAA520
Goldenrod1 (255, 193, 37) #FFC125
Goldenrod2 (238, 180, 34) #EEB422
Goldenrod3 (205, 155, 29) #CD9B1D
Goldenrod4 (139, 105, 20) #8B6914
DarkGoldenrod (184, 134, 11) #B8860B
DarkGoldenrod1 (255, 185, 15) #FFB90F
DarkGoldenrod2 (238, 173, 14) #EEAD0E
DarkGoldenrod3 (205, 149, 12) #CD950C
DarkGoldenrod4 (139, 101, 8) #8B658B
RosyBrown (188, 143, 143) #BC8F8F
RosyBrown1 (255, 193, 193) #FFC1C1
RosyBrown2 (238, 180, 180) #EEB4B4
RosyBrown3 (205, 155, 155) #CD9B9B
RosyBrown4 (139, 105, 105) #8B6969
IndianRed (205, 92, 92) #CD5C5C
IndianRed1 (255, 106, 106) #FF6A6A
IndianRed2 (238, 99, 99) #EE6363
IndianRed3 (205, 85, 85) #CD5555
IndianRed4 (139, 58, 58) #8B3A3A
Sienna1 (255, 130, 71) #FF8247
Sienna2 (238, 121, 66) #EE7942
Sienna3 (205, 104, 57) #CD6839
Sienna4 (139, 71, 38) #8B4726
Burlywood (222, 184, 135) #DEB887
Burlywood1 (255, 211, 155) #FFD39B
Burlywood2 (238, 197, 145) #EEC591
Burlywood3 (205, 170, 125) #CDAA7D
Burlywood4 (139, 115, 85) #8B7355
Wheat (245, 222, 179) #F5DEB3
Wheat1 (255, 231, 186) #FFE7BA
Wheat2 (238, 216, 174) #EED8AE
Wheat3 (205, 186, 150) #CDBA96
Wheat4 (139, 126, 102) #8B7E66
Tan (210, 180, 140) #D2B48C
Tan1 (255, 165, 79) #FFA54F
Tan2 (238, 154, 73) #EE9A49
Tan3 (205, 133, 63) #CD853F
Tan4 (139, 90, 43) #8B5A2B
Chocolate (210, 105, 30) #D2691E
Chocolate1 (255, 127, 36) #FF7F24
Chocolate2 (238, 118, 33) #EE7621
Chocolate3 (205, 102, 29) #CD661D
Chocolate4 (139, 69, 19) #8B4513
Firebrick (178, 34, 34) #B22222
Firebrick1 (255, 48, 48) #FF3030
Firebrick2 (238, 44, 44) #EE2C2C
Firebrick3 (205, 38, 38) #CD2626
Firebrick4 (139, 26, 26) #8B1A1A
Brown (165, 42, 42) #A52A2A
Brown1 (255, 64, 64) #FF4040
Brown2 (238, 59, 59) #EE3B3B
Brown3 (205, 51, 51) #CD3333
Brown4 (139, 35, 35) #8B2323
Salmon (250, 128, 114) #FA8072
Salmon1 (255, 140, 105) #FF8C69
Salmon2 (238, 130, 98) #EE8262
Salmon3 (205, 112, 84) #CD7054
Salmon4 (139, 76, 57) #8B4C39
LightSalmon1 (255, 160, 122) #FFA07A
LightSalmon2 (238, 149, 114) #EE9572
LightSalmon3 (205, 129, 98) #CD8162
LightSalmon4 (139, 87, 66) #8B5742
Orange1 (255, 165, 0) #FFA500
Orange2 (238, 154, 0) #EE9A00
Orange3 (205, 133, 0) #CD8500
Orange4 (139, 90, 0) #8B5A00
DarkOrange (255, 140, 0) #FF8C00
DarkOrange1 (255, 127, 0) #FF7F00
DarkOrange2 (238, 118, 0) #EE7600
DarkOrange3 (205, 102, 0) #CD6600
DarkOrange4 (139, 69, 0) #8B4500
LightCoral (240, 128, 128) #F08080
Coral (255, 127, 80) #FF7F50
Coral1 (255, 114, 86) #FF7256
Coral2 (238, 106, 80) #EE6A50
Coral3 (205, 91, 69) #CD5B45
Coral4 (139, 62, 47) #8B3E2F
Tomato1 (255, 99, 71) #FF6347
Tomato2 (238, 92, 66) #EE5C42
Tomato3 (205, 79, 57) #CD4F39
Tomato4 (139, 54, 38) #8B3626
OrangeRed1 (255, 69, 0) #FF4500
OrangeRed2 (238, 64, 0) #EE4000
OrangeRed3 (205, 55, 0) #CD3700
OrangeRed4 (139, 37, 0) #8B2500
Red1 (255, 0, 0) #FF0000
Red2 (238, 0, 0) #EE0000
Red3 (205, 0, 0) #CD0000
DarkRed (139, 0, 0) #8B0000
Rouge (198, 0, 0) #C60000
Crimson (220, 20, 60) #DC143C
DeepPink1 (255, 20, 147) #FF1493
DeepPink2 (238, 18, 137) #EE1289
DeepPink3 (205, 16, 118) #CD1076
DeepPink4 (139, 10, 80) #8B0A50
HotPink (255, 105, 180) #FF69B4
HotPink1 (255, 110, 180) #FF6EB4
HotPink2 (238, 106, 167) #EE6AA7
HotPink3 (205, 96, 144) #CD6090
HotPink4 (139, 58, 98) #8B3A62
Pink (255, 192, 203) #FFC0CB
Pink1 (255, 181, 197) #FFB5C5
Pink2 (238, 169, 184) #EEA9B8
Pink3 (205, 145, 158) #CD919E
Pink4 (139, 99, 108) #8B636C
LightPink (255, 182, 193) #FFB6C1
LightPink1 (255, 174, 185) #FFAEB9
LightPink2 (238, 162, 173) #EEA2AD
LightPink3 (205, 140, 149) #CD8C95
LightPink4 (139, 95, 101) #8B5F65
PaleVioletRed (219, 112, 147) #DB7093
PaleVioletRed1 (255, 130, 171) #FF82AB
PaleVioletRed2 (238, 121, 159) #EE799F
PaleVioletRed3 (205, 104, 137) #CD6889
PaleVioletRed4 (139, 71, 93) #8B475D
Maroon (176, 48, 96) #B03060
Maroon1 (255, 52, 179) #FF34B3
Maroon2 (238, 48, 167) #EE30A7
Maroon3 (205, 41, 144) #CD2990
Maroon4 (139, 28, 98) #8B1C62
VioletRed (208, 32, 144) #D02090
VioletRed1 (255, 62, 150) #FF3E96
VioletRed2 (238, 58, 140) #EE3A8C
VioletRed3 (205, 50, 120) #CD3278
VioletRed4 (139, 34, 82) #8B2252
Magenta1 (255, 0, 255) #FF00FF
Magenta2 (238, 0, 238) #EE00EE
Magenta3 ((205, 0, 205) #CD00CD
DarkMagenta (139, 0, 139) #8B008B
Orchid (218, 112, 214) #DA70D6
Orchid1 (255, 131, 250) #FF83FA
Orchid2 (238, 122, 233) #EE7AE9
Orchid3 (205, 105, 201) #CD69C9
Orchid4 (139, 71, 137) #8B4789
Plum (221, 160, 221) #DDA0DD
Plum1 (255, 187, 255) #FFBBFF
Plum2 (238, 174, 238) #EEAEEE
Plum3 (205, 150, 205) #CD96CD
Plum4 (139, 102, 139) #8B668B
MediumOrchid (186, 85, 211) #BA55D3
MediumOrchid1 (224, 102, 255) #E066FF
MediumOrchid2 (209, 95, 238) #D15FEE
MediumOrchid3 (180, 82, 205) #B452CD
MediumOrchid4 (122, 55, 139) #7A378B
DarkOrchid (153, 50, 204) #9932CC
DarkOrchid1 (191, 62, 255) #BF3EFF
DarkOrchid2 (178, 58, 238) #B23AEE
DarkOrchid3 (154, 50, 205) #9A32CD
DarkOrchid4 (104, 34, 139) #68228B
MediumVioletRed (199, 21, 133) #C71585
Violet (238, 130, 238) #EE82EE
DarkViolet (148, 0, 211) #9400D3
BlueViolet (138, 43, 226) #8A2BE2
Purple (128, 0, 128) #800080
Purple1 (160, 32, 240) #A020F0
Purple2 (155, 48, 255) #9B30FF
Purple3 (145, 44, 238) #912CEE
Purple4 (125, 38, 205) #7D26CD
Purple5 (85, 26, 139) #551A8B
MediumPurple (147, 112, 219) #9370DB
MediumPurple1 (171, 130, 255) #AB82FF
MediumPurple2 (159, 121, 238) #9F79EE
MediumPurple3 (137, 104, 205) #8968CD
MediumPurple4 (93, 71, 139) #5D478B
thistle (216, 191, 216) #D8BFD8
Thistle1 (255, 225, 255) #FFE1FF
Thistle2 (238, 210, 238) #EED2EE
Thistle3 (205, 181, 205) #CDB5CD
Thistle4 (139, 123, 139) #8B7B8B
AntiqueGold (221, 196, 136) #DDC488
AgedPaper (236, 171, 83) #ECAB53
Silver (192, 192, 192) #C0C0C0
Dark Cyan (0, 128, 128) #008080
Peach-orange (255, 204, 153) #FFCC99

Bảng màu CMYK dùng trong in ấn

CMYK là hệ màu thông dụng trong thiết kế và in ấn. CMYK là viết tắt của: C: Cyan (màu lục lam); M: Magenta (màu hồng thẫm); Y: Yellow (màu vàng); K: Keyline (màu đen).

Hệ màu CMYK được dùng nhiều trong ngành in ấn vì giúp tiết kiệm mực in, nhờ đó giảm chi phí sản xuất. Chưa kể thiết kế trên hệ màu này sẽ tăng tính chân thực, khách hàng cũng dễ dàng chọn được màu in phù hợp.

STT C M Y K R G B HEX-16
1 0 100 100 45 139 0 22 #8B0016
2 0 100 100 25 178 0 31 #B2001F
3 0 100 100 15 197 0 35 #C50023
4 0 100 100 0 223 0 41 #DF0029
5 0 85 70 0 229 70 70 #E54646
6 0 65 50 0 238 124 107 #EE7C6B
7 0 45 30 0 245 168 154 #F5A89A
8 0 20 10 0 252 218 213 #FCDAD5
9 0 90 80 45 142 30 32 #8E1E20
10 0 90 80 25 182 41 43 #B6292B
11 0 90 80 15 200 46 49 #C82E31
12 0 90 80 0 223 53 57 #E33539
13 0 70 65 0 235 113 83 #EB7153
14 0 55 50 0 241 147 115 #F19373
15 0 40 35 0 246 178 151 #F6B297
16 0 20 20 0 252 217 196 #FCD9C4
17 0 60 100 45 148 83 5 #945305
18 0 60 100 25 189 107 9 #BD6B09
19 0 60 100 15 208 119 11 #D0770B
20 0 60 100 0 236 135 14 #EC870E
21 0 50 80 0 240 156 66 #F09C42
22 0 40 60 0 245 177 109 #F5B16D
23 0 25 40 0 250 206 156 #FACE9C
24 0 15 20 0 253 226 202 #FDE2CA
25 0 40 100 45 151 109 0 #976D00
26 0 40 100 25 193 140 0 #C18C00
27 0 40 100 15 213 155 0 #D59B00
28 0 40 100 0 241 175 0 #F1AF00
29 0 30 80 0 243 194 70 #F3C246
30 0 25 60 0 249 204 118 #F9CC76
31 0 15 40 0 252 224 166 #FCE0A6
32 0 10 20 0 254 235 208 #FEEBD0
33 0 0 100 45 156 153 0 #9C9900
34 0 0 100 25 199 195 0 #C7C300
35 0 0 100 15 220 216 0 #DCD800
36 0 0 100 0 249 244 0 #F9F400
37 0 0 80 0 252 245 76 #FCF54C
38 0 0 60 0 254 248 134 #FEF889
39 0 0 40 0 255 250 179 #FFFAB3
40 0 0 25 0 255 251 209 #FFFBD1
41 60 0 100 45 54 117 23 #367517
42 60 0 100 25 72 150 32 #489620
43 60 0 100 15 80 166 37 #50A625
44 60 0 100 0 91 189 43 #5BBD2B
45 50 0 80 0 131 199 93 #83C75D
46 35 0 60 0 175 215 136 #AFD788
47 25 0 40 0 200 226 177 #C8E2B1
48 12 0 20 0 230 241 216 #E6F1D8
49 100 0 90 45 0 98 65 #006241
50 100 0 90 25 0 127 84 #007F54
51 100 0 90 15 0 140 94 #008C5E
52 100 0 90 0 0 160 107 #00A06B
53 80 0 75 0 0 174 114 #00AE72
54 60 0 55 0 103 191 127 #67BF7F
55 45 0 35 0 152 208 185 #98D0B9
56 25 0 20 0 201 228 214 #C9E4D6
57 100 0 40 45 0 103 107 #00676B
58 100 0 40 25 0 132 137 #008489
59 100 0 40 15 0 146 152 #009298
60 100 0 40 0 0 166 173 #00A6AD
61 80 0 30 0 0 178 191 #00B2BF
62 60 0 25 0 110 195 201 #6EC3C9
63 45 0 20 0 153 209 211 #99D1D3
64 25 0 10 0 202 229 232 #CAE5E8
65 100 60 0 45 16 54 103 #103667
66 100 60 0 25 24 71 133 #184785
67 100 60 0 15 27 79 147 #1B4F93
68 100 60 0 0 32 90 167 #205AA7
69 85 50 0 0 66 110 180 #426EB4
70 65 40 0 0 115 136 193 #7388C1
71 50 25 0 0 148 170 214 #94AAD6
72 30 15 0 0 191 202 230 #BFCAE6
73 100 90 0 45 33 21 81 #211551
74 100 90 0 25 45 30 105 #2D1E69
75 100 90 0 15 50 34 117 #322275
76 100 90 0 0 58 40 133 #3A2885
77 85 80 0 0 81 31 144 #511F90
78 75 65 0 0 99 91 162 #635BA2
79 60 55 0 0 130 115 176 #8273B0
80 45 40 0 0 160 149 196 #A095C4
81 80 100 0 45 56 4 75 #38044B
82 80 100 0 25 73 7 97 #490761
83 80 100 0 15 82 9 108 #52096C
84 80 100 0 0 93 12 123 #5D0C7B
85 65 85 0 0 121 55 139 #79378B
86 55 65 0 0 140 99 164 #8C63A4
87 40 50 0 0 170 135 184 #AA87B8
88 25 30 0 0 201 181 212 #C9B5D4
89 40 100 0 45 100 0 75 #64004B
90 40 100 0 25 120 0 98 #780062
91 40 100 0 15 143 0 109 #8F006D
92 40 100 0 0 162 0 124 #A2007C
93 35 80 0 0 143 0 109 #AF4A92
94 25 60 0 0 197 124 172 #C57CAC
95 20 40 0 0 210 166 199 #D2A6C7
96 10 20 0 0 232 211 227 #E8D3E3
97 0 0 0 10 236 236 236 #ECECEC
98 0 0 0 20 215 215 215 #D7D7D7
99 0 0 0 30 194 194 194 #C2C2C2
100 0 0 0 35 183 183 183 #B7B7B7
101 0 0 0 45 160 160 160 #A0A0A0
102 0 0 0 55 137 137 137 #898989
103 0 0 0 65 112 112 112 #707070
104 0 0 0 75 85 85 85 #555555
105 0 0 0 85 54 54 54 #363636
106 0 0 0 100 0 0 0 #000000

Mã màu các mạng xã hội nổi tiếng

Bảng màu dưới đây chỉ liệt kê màu sắc chủ đạo trong logo của các thương hiệu, ví dụ mã màu Facebook gồm có #3b5998 và #ffffff, nhưng bảng chỉ liệt kê #3b5998.

Xem thêm: Chèn logo hàng loạt.

Với những biểu tượng mạng xã hội có nhiều hơn 1 màu chủ đạo, cột Màu hiển thị sẽ cho ra màu gradient với sự kết hợp của 2 màu.

Mạng xã hội Decimal Code Hex Code Màu hiển thị
Facebook (59,89,152) #3b5998  
Twitter (85,172,238) #55acee  
Google+ (220,78,65) #dc4e41  
Pinterest (189,8,28) #bd081c  
LinkedIn (0,119,181) #0077b5  
Digg (0,0,0) #000000  
Delicious (51,153,255) #3399ff  
Stumbleupon (235,73,36) #eb4924  
Tumblr (53,70,92) #00405d  
Vkontakte (69,102,142) #45668e  
Flattr (246,124,26) / (51,141,17) #f67c1a / #338d11  
Reddit (255,69,0) #ff4500  
Buffer (0, 0, 0) #000000)  
Weibo (206,17,38) #ce1126  
Pocket (239,64,86) #ef4056  
Xing (2,100,102) / (207,220,0) #026466 / #cfdc00  
Odnoklassniki (237,129,43) #ed812b  
WhatsApp (67,216,84) #43d854  
Menéame (255,100,0) #ff6400  
Blogger (245,125,0) #f57d00  
Amazon (0,0,0) / (255,153,0) #000000 / #ff9900  
Yahoo Mail (65,0,147) #410093  
Gmail (234,67,53) #ea4335  
Newsvine (0,180,136) #00b488  
Evernote (45,190,96) #2dbe60  
MySpace (0, 64, 93) #00405d  
Viadeo (240,115,85) #f07355  
Line (0,195,0) #00c300  
Flipboard (225,40,40) #e12828  
Yummly (0, 64, 93) #00405d  
Viber (0, 64, 93) #00405d  
Telegram (0, 64, 93) #00405d  
Instagram (63,114,155) #3f729b  
YouTube (205,32,31) #cd201f  
Vimeo (26,183,234) #1ab7ea  
Foursquare (0, 64, 93) #00405d  
Behance (23,105,255) #1769ff  
Github (0, 64, 93) #00405d  
Skype (0,175,240) #00aff0  
Snapchat (255,250,55) #fffa37  
TikTok (1,1,1) / (105,201,208) / (238,29,82) #010101 / #69c9d0 / #ee1d52  
Bảng mã màu html, bảng màu RGB, bảng màu Hex, bảng màu CMYK

Phần mềm lấy mã màu

Dùng cung cụ online: Có nhiều cách giúp bạn lấy mã màu trong ảnh nhưng đơn giản nhất là sử dụng cung cụ lấy mã màu online vì bạn không cần tải hay cài đặt. Bietmaytinh có một trang như vậy, bạn chỉ cần thêm ảnh vào, sau đó muốn lấy mã chỗ nào thì nhấp chuột vào.

Color Cop: Giao diện khá giống công cụ tra màu trong Photoshop. Hỗ trợ nhiều hệ màu: RGB, Hex…

Just Color Picker: Hỗ trợ tốt cho lập trình viên, nhà thiết kế đồ họa. Hỗ trợ tra nhiều hệ màu như RGB, HSV, HSL, HTML…

Pixie: Một phần mềm nhẹ, dễ dùng, giao diện đơn giản. Sau khi tải và cài đặt, bạn di chuột vào vị trí muốn lấy, thông tin mã màu sẽ xuất hiện ngay sau đó. Hỗ trợ phím tắt hữu ích cho người dùng.

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tham khảo cung cụ chuyển mã màu RGB sang HEX, HEX sang RGB, Bảng phối màu.

Bạn menu phía trên bạn sẽ thấy nhiều cung cụ thú vị hơn.

4.6/5 - (20 votes)

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ Giúp gấu chia sẻ bài viết và đánh 5 sao, cảm ơn bạn rất nhiều!

Share.

Mình thích tự do nên sở thích đi du lịch có lẽ không quá bất ngờ. Nếu có điều kiện, chắc chắn sẽ đăng lên blog thông báo tuyển bạn đi du lịch cùng mình. Ngoài ra đọc Manga, xem Anime cũng là sở thích của mình. Mình yêu Nhật Bản và đây là đất nước mình muốn đặt chân đầu tiên. Trang cá nhân: Facebook.com/kenivinh1994

Subscribe
Notify of
guest

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
hải
hải

nhiều mã màu

hải
hải

nhiều mã màu

Tuấn
Tuấn

hay

Tuanzebe
Tuanzebe

Bạn nên đưa hết mã màu ra luôn chứ, có mã màu Blackpink không bạn?

Hoa
Hoa

Cảm ơn