Paint online (miniPaint) – Cung cụ chỉnh sửa ảnh miễn phí

Cung cụ thay thế Microsoft Paint trên máy tính

Dùng Paint trên máy tính nhiều rồi, giờ chúng ta thử dùng Paint online xem sao, với việc bổ sung nhiều tính năng mới và các hiệu ứng thú vị cho ảnh, đảm bảo bạn sẽ thích mê nó cho mà xem.

Paint online (miniPaint) – Cung cụ chỉnh sửa ảnh miễn phí
5 (1 vote)

Bình luận tại đây!